АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Основним документом, що регулює питання дотримання принципів академічної доброчесності у Чемеровецькому медичному фаховому коледжі, є “Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу у ЧМФК".

Детально про академічну доброчесність дивись тут.

Згідно статті 42 Закону “Про освіту" академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 •  самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 •  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 •  дотримання норм законодавства про авторське право;
 •  надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів;
 • фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;
 • списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

Законодавча база забезпечення академічної доброчесності

Законодавча база забезпечення академічної доброчесності

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти ЧМФК

Декларація про академічну доброчесність педагогічних працівників, співробітників ЧМФК

Декларація про академічну доброчесність здобувачами освіти ЧМФК

Кодекс корпоративної культури ЧМФК

Положення про комісію з академічної доброчесності, етики та управління конфліктними ситуаціями у ЧМФК

Положення про групу сприяння академічній доброчесності у ЧМФК

План заходів з попередження порушень академічної доброчесності у освітньому процесі ЧМФК

Анкетування «Академічна доброчесність»

Рекомендації щодо оформлення посилань на матеріали використані у письмових роботах учасників освітнього процесу ЧМФК

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчально-методичних роботах педпрацівників та здобувачів освіти