АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності коледжу. Досвід багатьох навчальних закладів свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагогічного працівника, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогічних працівників навчального закладу.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (частина І ст.50 “Закону України про освіту") .

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.
Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.
Завдання атестації: сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання професійних знань викладачів, методики викладання, виховання та  спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення його успіхів у справі навчання та виховання здобувачів освіти.
Умовою атестації педагогічного працівника є обов’язкове проходження ним у міжатестаційний період  підвищення кваліфікації у порядку визначеному законодавством.
Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 805 від 09 вересня 2022 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 21 грудня 2022 року за № 11649/38985.

Атестація – одне з найскладніших і найважливіших управлінських та методичних питань коледжу. Її безпосередніми організаторами і керівниками в коледжі є директор та його заступник. Як правило, роботу, пов’язану з атестацією педагогічних працівників, згідно з розподілом функціональних обов’язків, організовують і проводять заступник директора з навчальної роботи та методист. Їх обов’язком перш за все є створення у коледжі системи атестаційної роботи.
Отже, атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за умови включення її, з одного боку, в систему управлінської діяльності та, з іншого боку, в систему методичної роботи, спрямованої на забезпечення розвитку творчої ініціативи, підвищення рівня професійної майстерності та якості педагогічних працівників.

У ході підготовки та проведення атестації педагогічних працівників доцільно дотримуватися наступних положень:
– Підготовка, проведення атестації, а також її результати повинні бути спрямовані на утвердження високої ролі викладача, на підвищення його авторитету в колективі коледжу, серед здобувачів освіти та їх батьків.
– Усі нормативні документи, інформація про атестацію, її форми, види, кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників, зразки атестаційної документації мають бути доступними для педагогічних працівників, що атестуються.
– Робота атестаційних комісій повинна бути спрямована на виявлення успіхів і прорахунків у педагогічній діяльності, які виявляються у розумінні педагогічними працівниками мети освіти на сучасному етапі.
– Атестація педагогічного працівника розглядається як процес що триває протягом навчального року і має три складові: аналітичну, організаційну, методичну.
– За кожною складовою атестаційного процесу повинен здійснюватися всебічний моніторинг. Моніторингові дослідження під час підготовки та проведення атестації педагогічних працівників мають значення у формуванні системності атестації, об’єктивності її проведення, необхідності відповідних коригувань.

Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників

 Переважна більшість запитань, які виникають у процесі атестації, урегульовано чинним Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 р. № 805 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2022 р. за № 11649/38985 . Однак питання проведення атестації педагогічних працівників коледжу регулюють ще й інші нормативно-правові акти.
Кодекс законів про працю України (ст. 40,41,96).
Закони України:
• “Про освіту” (ст. 54-58);
• “Про фахову передвищу освіту”

Постанови Кабінету Міністрів України:
• від 14.06.2000 р. №963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”;
• від 17.03.2021 р. №216 “Про внесення зміни до перпеліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників":
• від  23.12.2015 №1109 “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників";
• від 27.12.2018 р. №1190 “Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників"

Накази МОН  України:
• Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 р. № 805 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”

Накази Департаменту освіти, науки, молоді і спорту Хмельницької ОДА:
•  від 19.09.2023 р. №210-од “Про атестацію педагогічних працівників закладів освіти області у 2023-2024 н.р."

Атестація - крок за кроком

Атестація педагогічних працівників 2023-2024

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою активізації їх професійної діяльності, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня фахової майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу і авторитету викладацької праці та забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Алгоритм проведення атестації
Накази

“Про створення атестаційної комісії у 2023-2024 н.р."

Про внесення змін до наказу №110 від 14.09.2023р. «Про створення атестаційної комісії у 2023– 2024 н.р.»

“Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників коледжу в 2023-2024 н.р."

Про затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються в 2023-2024н.р.

Графіки

“Графік проведення атестації педагогічних працівників ЧМФК на 2022-2023 н.р."

Розподіл членів атестаційної комісії, щодо вивчення професійної діяльності педагогічних працівників, які атестуються

Порядок визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації та інформальної освіти педагогічних працівників ЧМФК

Атестаційна комісія 2023-2024 н.р.

Атестаційна комісія створюється у коледжі наказом директора.
Атестаційна комісія коледжу:
– розглядає документи, подані педагогічними працівниками (крім директора) коледжу;
– встановлює їх відповідність вимогам законодавства та вживає заходів щодо перевірки їх достовірності (за потреби).
– приймає рішення про:
– відповідність (невідповідність) педагогічних працівників коледжу, займаним посадам;
– присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій і педагогічних звань або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні).
У разі відмови у присвоєнні (підтвердженні наявної) кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» чи «спеціаліст вищої категорії» і присвоєнні (підтвердженні) відповідної нижчої кваліфікаційної категорії атестаційною комісією приймається рішення про відмову у присвоєнні та/або підтвердженні раніше присвоєного педагогічного звання.

План роботи атестаційної комісії на 2023-2024 н.р.
Графік  роботи атестаційної комісії на 2023-2024 н.р.
Функціональні обов´язки членів атестаційної комісії

Звіт про атестацію педагогічних працівників у 2023/2024 р.

Цифрові показники за підсумками атестації у 2023/2024 н.р.