педіатричного та акушерсько-гінекологічного профілю

Циклова комісія педіатричного та акушерсько-гінекологічного профілю

 

Голова циклової комісії – Фармагей Галина Василівна, викладач педіатрії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

1Комісія нараховує 7 викладачів: 2 - спеціалісти вищої категорії  (Задорожна В.М. – викладач - методист); 2 - викладачі першої категорії     (Возна Ю.Г., Рапацька А.В.); 2 - викладачі другої категорії (Лиськова С.В., Макошко Т.А.), 1 - спеціаліст (Вельган А.Л.).

Предметна циклова комісія педіатричного та акушерсько-гінекологічного профілю працює над проблемою «Комплексне впровадження активних форм і методів навчання при вивченні педіатрії, акушерства та гінекології, як засіб організації ефективного навчального пізнання».

Основним завданням циклової комісії є так званий «компетентнісний підхід», спрямований на формування у майбутнього медика клінічного мислення і його продуктивне використання при виконанні професійних функцій. На нашу думку компетентний підхід – один із провідних механізмів серед тих, що забезпечують високий рівень професійної підготовки студентів. На сьогодні важливо не тільки мати великий обсяг теоретичних знань, але й, володіючи певним алгоритмом діагностики захворювань, уміти активно і послідовно вирішувати практичні завдання.

Викладачі ПЦК наполегливо працюють над удосконаленням методики сучасного заняття, систематизацією навчально-методичного матеріалу, стимулювання творчих можливостей студентів, вироблення необхідних практичних навичок, формуванням у студентів уміння самостійно опановувати знаннями.

З метою комплексного впровадження активних методів і прийомів навчання на заняттях предметів циклу ефективно використовуються випереджувальні знання, які носять порівняльний характер на основі міжпредметної інтеграції, проведення порівняння чи аналогії. Для підготовки випереджувальних завдань практикуються інформаційні міні-проекти, які спрямовані на пошук і накопичення інформації, її аналіз та узагальнення фактів, призначених для студентської аудиторії. Позитивні результати в інтенсифікації навчального процесу дає використання технічних засобів навчання, навчальних відеофільмів, слайдів. З цією метою викладачами ПЦК підготовлені лекції з використанням мультимедіа з предметів циклу.

Імітація професійної діяльності здійснюється, як правило, на практичних заняттях. Тому, викладачі ПЦК з успіхом використовують на практичних заняттях інтерактивні методи навчання, спрямовані на удосконалення майстерності. Серед них метод «Баскетбольного кошика», «Кейс – стадиз», «Мікрофон», метод «Мозкового штурму», метод аналізу конкретних ситуацій, «Малих груп», нескінчений ланцюжок думок, рішення ситуаційних задач, тестовий контроль, тощо.

Викладачі циклу беруть активну участь у розробці методичних розробок, рекомендацій до позааудиторної самостійної роботи студентів – організації групових та індивідуальних консультацій, додаткових занять. Членами ПЦК розроблені, систематизовані і зібрані в збірники тести, задачі, сюжетно-ролеві ігри, кросворди.

Щорічно в коледжі проводиться тиждень циклової комісії, який сприяє створенню між викладачем та студентом особливих відношень довірливості, допомагає закріпити великий програмовий матеріал, перевірити рівень знань і умінь студентів.

Викладачі ПЦК беруть активну участь в роботі науково-практичних конференцій, практичних семінарах організованих МОЗ України.

2