загальноосвітніх дисциплін

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

         Члени предметної циклової комісії загальноосвітніх дисциплін (голова ПЦК Горяча А.П., члени комісії: Берладін І.П., Гаєвський А.О., Похно С.В., Яворова Л.В.) працюють над методичною проблемою «Виявлення та розвиток індивідуальних і творчих здібностей студентів шляхом упровадження методів критичного мислення під час викладання загальноосвітніх дисциплін» 

1a

Дослідження методичної проблеми членами ПЦК засвідчує, що стратегії технології розвитку2a критичного мислення підвищують інтерес до вивчення загальноосвітніх дисциплін.
      Викладачі предметної циклової комісії орієнтуються на всебічний розвиток активності і самостійності студентів, усвідомлюючи, що зміст заняття, методи та сама його структура мають підпорядковуватися його меті.

Шлях до формування пізнавальних інтересів молодших спеціалістів – це правильно сформульована мета. При цьому вирішального значення надають таким інтелектуальним процесам:
- інтенсивна робота думки при розв'язанні навчальних завдань;
- пошук відповідей на поставлені запитання;
- вияви волі, яка спрямована на подолання неминучих при цьому труднощів.
      Викладачі загальноосвітніх дисциплін освітній процес будують не як систему істин, яку слід завчити, а як систему міркувань, що вимагає творчого аналітичного мислення. 

3a

Головне для викладачів - показати студентам не хід розв'язання задачі, а логічний хід думки. В цьому полягає весь зміст активізації творчого пізнавального процесу, підвищення його ефективності.
         Для формування інтересу до вивчення тем викладачі продумують зв'язок навчання з життям. Залучають студентів до складання та розв'язування задач на матеріалі навколишньої дійсності. Такі завдання формують ініціативу, кмітливість, самостійність.
       Важливим компонентом в реалізації технології критичного мислення відіграють проблемно-пошукові ситуації. Це психологічно доцільна система роботи зі студентами, яка має такі переваги:
- нові знання не подаються в готовому вигляді; студенти опановують їх у процесі активної самостійної діяльності, спираючись на раніше набуті знання та вміння;
- разом з новими знаннями студенти набувають уміння застосовувати їх за різних умов, тобто способами розумової та практичної діяльності;
- від студентів вимагається творча самостійність;
- велике значення надається мотивам і створенню в студентів емоційного стану;
- створюються і розв'язуються ситуації, які аналогічні до життєвих.
       Загальноосвітні дисципліни створюють базу для інтеграції знань. Такий підхід забезпечує органічне поєднання різноманітних знань і методів пізнання на науково-визначеній основі.

4a

Члени методичної комісії працюють над ефективним упровадженням ІКТ, постійно розширюючи напрями їх дидактичних можливостей під час вивчення загальноосвітніх дисциплін:
- комп'ютерна візуалізація навчальної інформації;
- моделювання та імітація процесів і явищ, що вивчаються, розробка тренувальних вправ для здійснення інформаційно-навчальної, пошукової та експериментальної діяльності.
       Доцільне використання ІКТ у процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін дає можливість викладачам:
- здійснювати контроль із зворотнім зв'язком з діагностикою помилок;
- здійснювати самоконтроль, озброювати студентів стратегією засвоєння навчального матеріалу;
- розвивати наочне і просторове мислення;
- формувати інформаційну культуру.
       Серед сучасних методів, що сприяють поліпшенню загальноосвітньої підготовки студентів, викладачі виділяють групову навчально-пізнавальну діяльність, яка дозволяє продуктивно організувати навчання. Перевагу віддають самостійній роботі як одній із форм групової діяльності, що забезпечує високу активність, їх творчість, яка спрямована на досягнення максимальних можливостей навчальних результатів.
        В процесі виконання завдань студентами проявляється демократичний стиль керівництва зі сторони викладача чи асистента (сильнішого в навчанні студента).
      Члени методичної комісії наполегливо працюють над ефективним застосуванням методів стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, які викликають позитивні дії та настрої-це зацікавленість, здивування.
         Найбільш поширеними методами, які використовують викладачі предметної циклової комісії, є метод створення ситуації новизни навчального матеріалу.
      Педагогічно виправдане є створення для студентів спеціальних підходів індивідуально-особистісної підтримки. З цією метою викладачі загальноосвітніх дисциплін доручають такі навчальні завдання, при розв'язанні яких студенти несподівано для себе доходять висновку, що розкриває раніше йому невідомі можливості. Члени ПЦК вважають, що навіть найменший успіх студента необхідно підтримати і обов'язково поставити перед ним нові завдання та надихнути на їх вирішення.

4a

Одним з резервів інтенсифікації навчально-виховного процесу із загальноосвітніх дисциплін є створення єдиної системи навчальної і позааудиторної роботи. Вона включає різноманітні заходи, форми, методи і види позааудиторної діяльності, які об'єднані загальними цілями.
Центром позааудиторної роботи є тиждень знань предметів циклу, в програму якого входять різноманітні заходи.
          Наприклад:
• Інтелектуальна гра «Найрозумніший»

6a

• Усний журнал «Ембріональний розвиток людини».

7a

• Відеолекторій з фізики «Фізика на лоні природи».

8a

• «Круглий стіл» «Математика в архітектурі».

9a

• Інтелектуальна гра «Математична рапсодія».

10a

• Гра-змагання «Інтелектуальне казино».

11a

• Конкурс буклетів.

12a

• Презентація портфоліо педагогічної майстерності викладачів циклу з методичної проблеми, над якою працювали впродовж навчального року.
        Позааудиторні заходи сприяють розширенню ключових компетенцій студентів, підвищенню якості їх програмних знань, дозволяють студентам застосовувати отримані знання з практики і в цілому закріпити пройдений матеріал.
      Отже, члени методичної комісії вважають головною стратегією педагогічної діяльності: спрямування освітнього процесу на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей та розкриття потенційних можливостей та здібностей студентів; уміння обстоювати певні позиції і водночас враховувати інші аргументи.