ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Завідувач практичним навчанням Задорожний Роман Володимирович - викладач терапії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

        

          1Реформування сучасної професійної освіти та системи охорони здоров'я України, перехід на принципи первинної медико-санітарної допомоги населенню та бюджетно-страхової медицини, становлення ринкових відносин, розвиток наукових та професійних зв’язків з іншими державами потребують удосконалення існуючої системи підготовки медичних працівників на рівні світових стандартів.

             Тому то невід’ємною складовою навчального процесу у нашому навчальному закладі є практична підготовка студентів. Вона передбачає принципи безперервності та послідовності і здійснюється у відповідності з діючими   навчальними планами і програмами.

             Сучасна клінічна практика вимагає фахівців, що володіють сучасними технологіями догляду за пацієнтами та надання медичних послуг відповідно до європейських стандартів.

           Педагогічний колектив коледжу спрямовує свої зусилля на впровадження сучасної методології освіти, не втрачаючи при цьому міцного національного ґрунту, що сприяє виробленню професійних знань і умінь і дає можливість нашим випускникам бути конкурентоспроможними на національному ринку праці. Діапазон прийомів і методів активізації навчання, які використовують в практичній підготовці студентів коледжу, досить широкий. Вибір будь-якого з них здійснюється залежно від конкретних дидактичних завдань та специфіки навчального процесу.

             За останні роки докорінно оновлено матеріально-технічну базу коледжу. Переобладнано і модернізовано всі навчальні кабінети, лабораторії, аудиторії. Щорічно матеріальне забезпечення кабінетів та лабораторій поповнюється фантомами, муляжами, медичним інструментарієм, обладнанням, предметами догляду за хворими, мультимедійними засобами.

Практичні заняття в коледжі проводяться таким чином, щоб кожному студентові надати робоче місце, забезпечити його предметами догляду за хворими, діагностичною та лікувальною апаратурою.

2Частина практичних занять з клінічних дисциплін проводиться в кабінетах доклінічної практики та лабораторіях, які володіють необхідним методичним забезпеченням, навчальними12 посібниками, фантомами, муляжами, інструментарієм та іншими предметами догляду за хворими, що дозволяє у доклінічних умовах, із високим ступенем достовірності, імітувати реальні умови виконання цієї роботи в клініці.

          

11

Виконання навчального плану зі спеціальностей забезпечують лекційна зала на 100 місць, 10 лекційних аудиторії, 35 кабінетів доклінічної практики, 8 лабораторій. Для забезпечення формування у студентів професійних навичок та вмінь в коледжі створено тренажерний кабінет в якому студенти відпрацьовують практичні навички до автоматизму. 4

             В нашому коледжі працюєтакож медичний пункт, де студенти під час фантомних занять мають можливість відпрацювати  окремі маніпуляції (внутрішньошкірні, підшкірні,  внутрішньом’язові та внутрішньовенні ін'єкції) на волонтерах (в ролі яких виступають самі студенти).

 

5Базою проведення практичних занять є Чемеровецька ЦРЛ. У профільних відділеннях лікарні створено 10 навчальних кімнат та дві навчальні кімнати і лекційна зала на 240 місць в поліклінічному відділенні ЦРЛ, де студенти коледжу мають чудову можливість вивчати дисципліни циклу професійної і практичної підготовки безпосередньо 6біля ліжка хворого, знайомитись з новими діагностичними медичними технологіями, сучасними методами лікування хворих.

               Невід'ємною складовою підготовки спеціалістів у нашому навчальному закладі є виробнича і переддипломна практика студентів, яка здійснюється відповідно до діючого Наказу МОЗ України за № 690 від 7.10.2005 р. “Про затвердження положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних та фармацевтичних закладів І – ІІ рівня акредитації.” Метою цих видів практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

           7Найбільший ефект в організації і проведенні виробничої та переддипломної практик досягається завдяки чіткому плануванню на весь навчальний рік, тісному контакту з органами охорони здоров’я, керівниками лікувально-профілактичних закладів, що дозволяє реалізувати взаємну відповідальність навчального закладу і лікувально-профілактичної установи за професійну підготовку майбутніх фельдшерів та медичних сестер і наблизити рівень підготовки медичних фахівців I -II рівня акредитації до світових стандартів.

              Підсумком якості підготовки спеціалістів є проведення конкурсів “Кращий за професією” зі спеціальностей “Сестринська справа” і “Лікувальна справа” на випускних курсах перед відправленням студентів на переддипломну практику. Викладачі коледжу ретельно підбирають цікаву й змістовну форму проведення конкурсу “Кращий за професією”. Студенти коледжу беруть участь у регіональних та Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності.

8

         Однією із форм підвищення рівня своєї професійної майстерності є робота у клінічних гуртках. Участь у наукових дослідженнях відкриває у студентів нові знання, розкриває творчі здібності, професійні якості майбутнього фахівця, породжує творчий підхід до організації своєї роботи. Досвідчені викладачі коледжу розробляють тематику пошукової та дослідницької роботи, спрямовують діяльність студентів на опрацювання рекомендованої літератури, проводять консультації, допомагають узагальнити і систематизувати отримані результати.

             9Дієвою формою інтеграції співпраці коледжу з лікувально-профілактичними установами, довершення практичних знань викладачів – клініцистів, студентів старших курсів, відбувається на практичних конференціях, що проводяться на базі коледжу і присвячені досягненням в діагностиці та лікуванні захворювань при самих різних захворюваннях. В роботі конференцій беруть участь провідні спеціалісти в галузі охорони здоров’я, лікарі-практики.

10  

Високою оцінкою роботи нашого закладу є хороші відгуки керівників лікувально-профілактичних закладів області про наших студентів-практикантів, випускників, які є безпосередніми замовниками медичних кадрів.