ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма – Лікувальна справа
Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація – фельдшер
Форма навчання – денна
Ліцензійний обсяг – 65 осіб
Обсяг державного замовлення – 25 осіб

Термін навчання:

Фінансування підготовки фельдшерів здійснюється за рахунок видатків місцевого бюджету (за державним замовленням) та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом ).
Очолює відділення- Дикунець Альона Віталіївнавикладач медсестринства у внутрішній медицині, спеціаліст вищої категорії.

Фельдшер – не просто професія, це стан душі здатність щохвилини співчувати людському болю і стражданню та сповна надавати необхідну медичну та психологічну допомогу хворому.
Фельдшер – медичний працівник із середньою медичною освітою. Надає першу долікарську, термінову і невідкладну медичну допомогу хворим і потерпілим, працюючи в складі бригади " екстреної медичної допомоги “; є помічником лікаря і працює під його керівництвом у лікувально-профілактичних установах; самостійно здійснює стаціонарну, амбулаторну допомогу і допомогу вдома, виконуючи іноді функції лікаря, у медичних пунктах сільської місцевості. Проводить заходи щодо профілактики і зниження захворюваності, по ранньому виявленню захворювань. Надає допомогу при пологах. Розробляє лікувально-профілактичні і санітарно-гігієнічні заходи і бере участь у їхньому проведенні. Виконує лікарські розпорядження. Керує діями молодшого медичного персоналу.
Сьогодні медичний фаховий коледж готує фельдшера для самостійної роботи у закладах районного та обласного підпорядкування та у міських лікувально–профілактичних закладах, де він може займати первинні посади:
-фельдшер “швидкої допомоги",
-фельдшер-лаборант,
-військовий фельдшер,
-фельдшер психоневрологічних установ,
-фельдшер-акушер,
-фельдшер здоровпункту промислового підприємства,
Фельдшерське відділення відкрито в 1963 році, яке функціонує і понині як відділення «Лікувальна справа».
За час свого функціонування медичний коледж підготував 3835 молодших спеціалістів, фельдшерів. Сьогодні на відділені навчається 163 студенти.
Робота завідувача відділення здійснюється відповідно до Положення про відділення.
Навчально-виховний процес на відділені здійснюється у відповідності з директивно-нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України та на підставі діючих навчальних планів і забезпечується 42 викладачами. Серед них 1 кандидат медичних наук, 36 – мають вищу категорію, 22 – викладачі-методисти, 4 – старший викладач, 4 – першої категорії, 3 – другої категорії, 1 – викладач спеціаліст.
Методична та навчально-виховна робота на відділенні забезпечується 7 цикловими комісіями.
Виконання навчального плану зі спеціальності 223 Медсестринство “Лікувальна справа" забезпечується лекційними аудиторіями, кабінетами доклінічної практики, лабораторіями, тренажерним кабінетом, навчальними кімнатами, що функціонують на базі Чемеровецької ЦРЛ, лекційною залою на 240 місць, створеною в поліклінічному відділенні лікарні.
У процесі підготовки студентів запроваджуються новітні технології навчання: мультимедійні системи, підручники на електронних носіях; Internet-технології, активні форми навчання, основними з яких є тести, ділові ігри, відеофільми та створення практичних ситуацій з розподілом відповідних ролей між студентами.
З метою підвищення якості успішності студентів проводиться наступна робота: використання передових інноваційних технологій навчання; створення належних умов для співпраці навчального закладу з лікувально-профілактичними закладами селища та області; розвиток творчої науково-дослідницької роботи викладачів та студентів; участь у конференціях та конкурсах.
З метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захисту прав сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування в нього навичок майбутнього організатора, керівника, менеджера в коледжі працює Рада студентського самоврядування. Структура студентського самоврядування являє собою систему: група – відділення – коледж.
Рада студентського самоврядування на відділенні представлена Старостатом. Старостат – це постійно діючий орган студентського самоврядування коледжу, до складу якого входять усі старости академічних груп денної форми навчання.
Старостат створений з метою організації та контролю за навчальною діяльністю академічних груп. Даний орган проводить постійну роботу зі студентами (успішність, дисципліна, відвідування), надає допомогу кураторам академічних груп та допомогу у роботі Студентської ради, залучає студентів до активної громадської діяльності. Діяльність Старостату регламентується Положенням про Старостат.
Сучасні вимоги, які висуваються перед вищою школою передбачають здійснення ґрунтовної виховної роботи серед молоді. Виховна діяльність на відділенні спрямована на створення умов для змістовного дозвілля студентів, проектування виховної роботи в групах, розробку діючої моделі самоврядування та забезпечення механізмів зв’язку з громадськістю. Поряд з навчально-виховним процесом, виховання студентів відбувається і в позанавчальний час, через гуртки художньої самодіяльності «Фейєрія» та «Гармонія», студентські клуби за інтересами «Ровесник», бібліотеку, спортивні секції з волейболу, баскетболу, тенісу, шаховий клуб, органи студентського самоврядування. Особливістю цього напрямку виховної роботи є його планомірний і змістовний характер організації виховних заходів. Саме через них розвивається духовність, художньо-естетична культура, реалізуються творчі можливості студентів.Кожного року перед переддипломною практикою проводиться конкурс фахової майстерності «Кращий за професією».

З метою реалізації творчого потенціалу студентів в Чемеровецькому медичному коледжі створено такі гуртки: краєзнавства, українознавства, іноземної мови, основ інформатики, математичний, хімічний, фізичний, біологічний, анатомічний, фармакологічний, інфекційних хвороб, терапевтичний, хірургічний, педіатричний, акушерський, які дають змогу студентам розкрити професійні вміння, сформувати науковий світогляд, розвивати творче мислення та індивідуальні, аналітичні здібності у вирішенні практичних завдань, вдосконалювати та оновлювати свої знання, розширювати теоретичний кругозір і ерудицію майбутнього фахівця.
Маючи 57-річний стаж підготовки фахівців зі спеціальності 223 Медсестринство, «Лікувальна справа», навчальний заклад постійно вдосконалює досвід роботи у сфері підготовки фельдшерів відповідно до сучасних вимог, які висуває життя.
Майбутні фельдшери зростають не лише професійно, але й стають високоосвіченими людьми, носіями високої загальної культури, з чіткою громадського позицією, прагненням до саморозвитку та самовдосконалення.

Положення про відділення "Лікувальна справа"

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення спеціальності 223 Медсестринство Лікувальна справа

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб які навчаються на відділенні "Лікувальна справа" у 2023-2024 н.р.

План роботи відділення "Лікувальна справа" на 2023-2024 н.р.

Список кураторів груп відділення "Лікувальна справа"

Список старост груп відділення "Лікувальна справа"