МІСІЯ КОЛЕДЖУ:

забезпечення високого рівня організації освітнього процесу, надання якісної, фахової передвищої, профільної середньої (повної загальної середньої) освіти; поєднання освітніх, наукових, інноваційних та виховних компонентів; утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей.

Стратегічною метою розвитку Чемеровецького медичного фахового коледжу є його перетворення в рейтинговий заклад освіти шляхом подальшого підвищення якості освіти та управління. Мета буде досягнута, якщо будуть реалізовані основні завдання Коледжу:

1. Забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу, профільну середню освіту (повну загальну середню освіту).
2. Підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для закладів охорони здоров’я, забезпечення якості фахової передвищої, профільної середньої освіти (повної загальної середньої освіти).
3. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами фахової передвищої освіти за обраними ними спеціальностями (професіями); забезпечення високого рівня якості педагогічних працівників, які здійснюють підготовку фахівців; створення умов для підвищення рівня професійної кваліфікації викладачів.
4. Забезпечення зростання академічної мобільності педагогічних працівників, здобувачів освіти, а також відповідності наданих освітніх послуг вітчизняним і європейським стандартам.
5. Виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.
6. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності.
7. Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників освітнього процесу.
8. Поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян.
9. Залучення для впровадження та реалізації освітніх програм практикуючих спеціалістів та роботодавців.
10. Ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої діяльності; забезпечення модернізації та подальшого розвитку матеріально-технічної бази коледжу, постійного оновлення бази практичної підготовки.
11. Удосконалення інформаційного забезпечення освітньої діяльності за рахунок оновлення та збільшення фонду навчальної та наукової літератури; створення електронних підручників, навчальних посібників; впровадження в усі сфери діяльності новітніх інформаційних технологій тощо.
12. Забезпечення позитивного іміджу коледжу шляхом підвищення ефективності рекламної діяльності за рахунок поширення інформації про заклад у пресі, на телебаченні, в інтернет-виданнях, соціальних мережах із залученням органів студентського самоврядування.