НАГЛЯДОВА РАДА КОЛЕДЖУ

Для контролю за діяльністю Коледжу, розпорядженням голови Хмельницької обласної ради створюється наглядова рада.
Основними завданнями наглядової ради є:
– визначення шляхів перспективного розвитку, підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Коледжу, сприяння керівництву Коледжу в реалізації державної політики з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;
– визначення відповідності рівня навчання в Коледжі сучасним вимогам до підготовки та перепідготовки фахівців;
– налагодження і вдосконалення взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку;
– вжиття заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази Коледжу;
– пошук та залучення додаткових джерел фінансування Коледжу;
– інші завдання, визначені положенням про наглядову раду Коледжу.
Наглядова рада має право:
– сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
– брати участь у роботі колегіальних органів Коледжу з правом дорадчого голосу;
– брати участь у визначенні та затверджувати стратегію розвитку Коледжу;
– контролювати дотримання установчих документів Коледжу;
– проводити конкурсний відбір на посаду директора Коледжу;
– здійснювати нагляд за економічною діяльністю Коледжу;
– розглядати та схвалювати фінансові плани, затверджувати фінансові звіти Коледжу;
– розглядати щорічні звіти директора Коледжу про реалізацію стратегії розвитку Коледжу;
– вносити Засновнику Коледжу подання про заохочення або відкликання директора Коледжу з підстав, визначених законодавством, Статутом Коледжу або контрактом;
– здійснювати інші права, визначені законом та установчими документами Коледжу.

Розпорядження Хмельницької обласної ради Про створення наглядової ради

Склад наглядової ради

Положення про наглядову раду