НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ

У Чемеровецькому медичному фаховому коледжі науково-дослідницька (творчо-пошукова) робота студентів є складовою частиною освітнього процесу і важливою формою самостійної роботи студентів. Вона сприяє закріпленню теоретичних знань і розвитку самостійної діяльності, які необхідні майбутньому медикові. Крім того, у процесі науково-дослідницької (творчо-пошукової) роботи у повній мірі реалізується світогляд студента, бо подолання труднощів при вирішенні конкретних завдань потребує від студента діяльності, творчого підходу.

Науково-дослідницька (творчо-пошукова) робота студентів у Чемеровецькому медичному фаховому коледжі проводиться згідно з Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту» та відповідно до Положення про науково-дослідницьку (творчо-пошукову) діяльність студентів Чемеровецького медичного фахового коледжу, освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм.

Учасниками науково-дослідницької (творчо-пошукової) роботи у коледжі є викладачі та студенти. За критерієм участі суб’єктів науково-дослідницької роботи в процесі продукування наукових результатів та отримання студентами знань і навичок можна назвати такі види науково-дослідницької роботи:
• науково-дослідницький (творчо-пошуковий) компонент освітнього процесу реалізується під час проведення лекційних, семінарських, лабораторних та практичних занять. Під час виробничої та переддипломної практик студенти виконують індивідуальні завдання дослідного характеру;
• науково-дослідницька (творчо-пошукова) робота під керівництвом викладачів коледжу реалізується через участь студентів у роботі наукових студентських конференцій, семінарів, конкурсів студентських робіт, підготовки тез, статей та інше.

Мета та завдання науково-дослідної роботи.
• Формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження.
• Надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого професіоналізму.
• Розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань.
• Розвиток ініціативи, здатність застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі, залучення здібних студентів до вирішення наукових проблем.
• Постійне оновлення і вдосконалення знань.

Виконання науково-дослідницької (творчо-пошукової) роботи у Чемеровецькому медичному фаховому коледжі передбачає цілу низку педагогічних функцій, а саме:
• навчальну: вивчення нового матеріалу, розширення та поглиблення набутих знань;
• розвиваючу: розвиток загальних та фахових компетентностей;
• організуючу: привчає фахового молодшого бакалавра до систематичності, порядку, послідовності, рівномірності та ритмічності в роботі;
• виховну: у процесі відбувається виховання особистості, саме тих її якостей, які необхідні фаховому молодшому бакалавру;
• контролюючу: є формою контролю підготовки фахового молодшого бакалавра в певному напрямку спеціалізації.

Звіт про проведення науково-практичної конференції студентами ЧМФК