НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Цілісна система діяльності коледжу спрямована на реалізацію державних стандартів, успішне виконання навчальних планів і програм на основі впровадження в освітній процес сучасних навчальних технологій. Цю роботу організовує заступник директора з навчальної роботи,  Берладін І.П.
Організація і планування освітнього процесу в коледжі здійснюється у відповідності до Законів України «Про освіту»,  “Про фахову передвищу освіту", «Положення про організацію освітнього процесу в ЧМФК», вимог освітньо-професійних програм.
Освіта здобувачів освіти відповідає засадам науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, відповідності Конституції України, чинному законодавству.
Головними завданнями з підготовки фахівців є:
– задоволення потреб лікувально-профілактичних закладів області у висококваліфікованих фахівцях;
– оволодіння сучасними досягненнями медичної науки та практики, основами чинного трудового законодавства, нормативними документами;
– формування компетентнісного підходу в питаннях медичної етики та деонтології, веденні міжособового спілкування;
– оволодіння знаннями безпеки життєдіяльності та професійної діяльності;
У своїй роботі педагогічний колектив використовує сучасні досягнення медичної науки і практичний досвід закладів охорони здоров’я України та Хмельницької області.
Навчальний процес у коледжі забезпечений:
–  освітньо-професійними програмами Лікувальна справа і Сестринська справа згідно  стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство;
– робочими навчальними планами, що відповідають навчальним планам та освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших бакалаврів   зі спеціальності 223 “Медсестринство" ;
– робочими програмами навчальних дисциплін, які відповідають змісту підготовки фахових молодших бакалаврів та відповідному розподілу навчального часу.
Педагогічний колектив коледжу спрямовує свої зусилля на розробку сучасної методології освіти, не втрачаючи при цьому міцного національного ґрунту, що сприяє формуванню професійних компетентностей і підготовці фахівців, які були б конкурентноспроможними на ринку праці.
Освітній  процес в коледжі здійснюється у таких формах:
– навчальні заняття;
– виконання індивідуальних завдань;
– самостійна робота здобувачів освіти;
– практична підготовка;
– контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять є лекція, практичне, лабораторне, семінарське заняття і консультація. В навчальному процесі використовуються сучасні інформаційні технології навчання, які сприяють формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку соціально-культурної сфери, організації праці в умовах ринкової економіки.
Плани роботи всіх структурних ланок інтегровані та узгоджені з основними завданнями роботи колективу на поточний навчальний рік і відповідають вимогам часу щодо підготовки фахових молодших бакалаврів для системи охорони здоров’я.