ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Освітній процес — система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості, шляхом формування та застосування її компетентностей (Ст. 1. ЗУ «Про освіту»).
Отже, з урахуванням наявних норм законодавства про освіту, освітній процес у закладі фахової передвищої освіти:
•забезпечує єдність навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти;
•реалізується відповідно до освітньо-професійної програми, розробленої й затвердженої коледжем на основі державних стандартів фахової передвищої освіти, яка обов’язково передбачає освітні компоненти для вільного вибору здобувачем освіти;
•здійснюється як одночасна співдіяльність і постійна взаємодія здобувачів освіти (навчальна діяльність) і педагогічного працівника (педагогічна діяльність) у формах, за допомогою методів і засобів навчання, що відповідають освітньо-професійній програмі;
•передбачає повне виконання коледжем відповідної освітньо-професійної програми та досягнення здобувачами освіти визначених нею результатів навчання (компетентностей) як особистісних якостей, які підлягають ідентифікації, вимірюванню та оцінюванню та які здобувач освіти здатен продемонструвати після завершення освітньо-професійної програми та окремих її компонентів у встановленому порядку та у визначені терміни.

Зміст освіти – це науково обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і кваліфікаційних рівнів. Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також під час проведення навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.

Положення про організацію освітнього процесу в ЧМФК

.

Положення, які регулюють порядок здійснення освітнього процесу

Положення про групу забезпечення спеціальності ЧМФК

Положення про директорські контрольні роботи Чемеровецького  медичного  фахового  коледжу

Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень з дисциплін освітньо-професійної програми здобувачів фахової передвищої освіти  Чемеровецького медичного фахового коледжу

Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів профільної середньої освіти Чемеровецького медичного фахового коледжу

Положення про систему контролю знань здобувачів освіти Чемеровецького медичного фахового коледжу

Положення про ведення журналів обліку роботи академічної групи та викладачів Чемеровецького медичного фахового коледжу

Положення про організацію та проведення І етапу всеукраїнських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін серед здобувачів фахової передвищої освіти Чемеровецького медичного фахового коледжу

Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про фахову передвищу  освіту та додатків до дипломів у ЧМФК

 Положення про організацію дистанційного навчання у ЧМФК

 Положення про організацію змішаного навчання у ЧМФК

 Положення про семестровий контроль для здобувачів освіти ЧМФК

Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про фахову передвищу освіту та додатків до дипломів у ЧМФК