ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Засади професійного розвитку педагогічних працівників визначено ст. 59 Закону України «Про освіту»,    ст. 60 Закону України «Про вищу освіту»,     ст. 24 Закону України «Про фахову передвищу освіту».

Процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), умови підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти і установ усіх форм власності та сфер управління визначено Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800.

Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Відповідно п. 3 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників для забезпечення підвищення кваліфікації необхідно виконати завдання з:

 • удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);
 • набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
 • формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у ЧМФК

Порядок визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації та інформальної освіти педагогічних працівників ЧМФК

Орієнтований план підвищення кваліфікації викладачів

Відповідно до пункту 17 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”:
Планування підвищення кваліфікації працівників закладу освіти здійснюється двома етапами. На першому етапі здійснюється перспективне планування у поточному році на наступний календарний рік шляхом затвердження педагогічною радою орієнтовного плану підвищення кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації повинен містити інформацію про загальну кількість педагогічних працівників, які проходитимуть підвищення кваліфікації, основні напрями та орієнтовний перелік суб’єктів підвищення кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації формується з урахуванням пропозицій педагогічних працівників і оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його веб-сайті (у разі відсутності веб-сайту закладу освіти – на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти) щороку протягом двох робочих днів з дня його затвердження, але не пізніше 25 грудня поточного року. На підставі орієнтовних планів підвищення кваліфікації суб’єкти підвищення кваліфікації, що фінансуються з обласних бюджетів, та їх засновники щороку формують регіональне замовлення для потреб відповідних областей.
На засіданні педагогічної ради 22.12.2022 року (протокол №6) було затверджено Орієнтовний план підвищення кваліфікації на 2023 рік.

2024 рік

Суб'єкти підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації викладачів – процес, безумовно, творчий. Особливо з таким спектром можливостей: вебінари, онлайн-конференції, предметні інтенсиви, курси тощо.
Обирайте зручний формат роботи, напрям (практичні прийоми, ІКТ, інтегроване навчання, креативне та критичне мислення, робота закладу освіти й інші), реєструйтеся, навчайтеся та отримуйте свідоцтва, що підтверджують ваше професійне зростання.

Перелік, що нижче, – не повний. Ми публікуватимемо більше інформації про можливості підвищення кваліфікації для викладачів. Стежте за інформацією у розділі  “Підвищення кваліфікації педагогічних працівників".

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Житомирський медичний інститут

Київський національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кам’янець-Подільський національний університет імені І.Огієнка

Сумський державний університет

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти

Національна освітня платформа “Всеосвіта"

Академія інноваційного розвитку освіти

ТОВ «Академія цифрового розвитку»

Платформа інститутів післядипломної освіти

ТОВ «На урок»

 

СУБ’ЄКТАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МОЖУТЬ БУТИ:

 • заклад освіти або його підрозділ;
 • наукова установа;
 • юридична або фізична особа (ФОП).

Суб’єкт має розробити та оприлюднити на своєму сайті програму підвищення кваліфікації. У програмі має бути інформація про:

 • її розробника/-ників;
 • найменування;
 • мету;
 • напрям;
 • зміст;
 • обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС;
 • форму/форми підвищення кваліфікації;
 • перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні фахові тощо);
 • вартість.

Стажування

Стажування є основним складником професійного розвитку педагогічних працівників.

Відповідно до ч.6 ст. 18 Закону України «Про освіту» стажування – це набуття особою практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань.

Стажування педагогічних працівників може здійснюватися в закладах освіти, установах, організаціях та на підприємствах, а також в закладі освіти за місцем роботипедагогічного працівника. Керівником стажування у такому випадку рекомендовано призначати педагогічного  працівника, який працює у суб’єкта підвищення кваліфікації за основним місцем роботи, має науковий ступінь та/або вчене звання і не менше 10-ти років досвіду роботи на посаді педагогічного працівника.

Між закладом освіти, педагогічний працівник, якого проходить стажування, та суб’єктом підвищення кваліфікації рекомендовано укладати відповідний договір, що передбачає стажування одного чи декількох педагогічних працівників.

Стажування здійснюється за індивідуальною програмою, що розробляється і затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації та містить інформацію щодо обсягу (тривалості) програми, очікувані результати або будь-яку іншу інформацію, що стосується проходження стажування педагогічним працівником.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників