ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

«Медицина – воістину найшляхетніше з усіх мистецтв»
Гіппократ

Реформування сучасної медичної освіти та системи охорони здоров’я України, перехід на принципи первинної медико-санітарної допомоги населенню, розвиток наукових та професійних зв’язків з іншими державами потребують удосконалення існуючої системи підготовки медичних працівників. Сучасний розвиток медичної науки і практики зумовлюють необхідність вносити корективи в підготовку медичних працівників із наближенням їх освіти до міжнародних стандартів. Саме тому, якість освіти у закладах передвищої освіти необхідно покращити шляхом ефективної організації та інформатизації навчального процесу, впровадженням передових наукових розробок у практику викладання, забезпеченням високого професіоналізму викладачів, створенням сучасної навчально-методичної бази в усіх освітніх галузях, зокрема і медичній. Тому, невід’ємною і основною складовою навчального процесу у нашому навчальному закладі є практична підготовка здобувачів освіти. Вона передбачає принципи безперервності та послідовності і здійснюється у відповідності з діючими навчальними планами і програмами. Сучасна клінічна практика вимагає фахівців, що володіють сучасними технологіями догляду за пацієнтами та надання медичних послуг відповідно до європейських стандартів.

Відповідає за практичну підготовку у коледжі завідувач навчально-виробничої практики Задорожний Роман Володимирович – викладач внутрішньої медицини, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. Педагогічний колектив коледжу спрямовує свої зусилля на впровадження сучасної методології освіти, не втрачаючи при цьому міцного національного ґрунту, що сприяє виробленню професійних знань, умінь і дає можливість нашим випускникам бути конкурентноспроможними на національному ринку праці. Діапазон прийомів і методів активізації навчання, які використовують в практичній підготовці здобувачів освіти коледжу, досить широкий. Вибір будь-якого з них здійснюється залежно від конкретних дидактичних завдань та специфіки навчального процесу. Частина практичних занять з клінічних дисциплін проводиться в кабінетах доклінічної практики, які володіють необхідним методичним забезпеченням, навчальними посібниками, фантомами, муляжами, інструментарієм та іншими сучасними предметами догляду за хворими, що дозволяє у доклінічних умовах, із високим ступенем достовірності, імітувати реальні умови виконання цієї роботи в клініці.

Виконання навчального плану забезпечують лекційна зала на 100 місць, 10 лекційних аудиторії, 35 кабінетів доклінічної практики, 8 лабораторій. Для забезпечення формування у здобувачів освіти професійних навичок та вмінь в коледжі створено тренажерний кабінет, в якому вони відпрацьовують практичні навички до автоматизму. За останні роки докорінно оновлено матеріально-технічну базу коледжу, переобладнано і модернізовано всі навчальні кабінети, лабораторії, аудиторії. Щорічно матеріальне забезпечення кабінетів та лабораторій поповнюється сучасними фантомами, муляжами, медичним інструментарієм, обладнанням, предметами догляду за хворими, мультимедійними засобами.

Базою проведення практичних занять є КНП «Чемеровецька багатопрофільна лікарня». У профільних відділеннях лікарні створено 10 навчальних кімнат та навчальна кімната і лекційна зала на 240 місць в поліклінічному відділенні, де здобувачі освіти коледжу мають чудову можливість вивчати дисципліни циклу професійної і практичної підготовки безпосередньо біля ліжка хворого, знайомитись з новими діагностичними медичними технологієми, сучасними методами лікування хворих.

Особливою увагою в нашому коледжі в плані практичної підготовки користується щорічний тренінговий курс з надання долікарської допомоги «Базова підтримка життя дорослим» під девізом «Знай! Вмій! Врятуй!». Тренінг проводиться під керівництвом інструкторів Всеукраїнської ради реанімації. Курс відбувається за сприяння директора з медичної частини КНП «Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чубенко Лариси Борисівни – випускниці нашого коледжу. По закінченні курсу та опануванні навичками проведення серцево-легеневої реанімації при термінальних станах, відповідно до стандартів Європейської ради реанімації, здобувачі освіти отримують відповідні сертифікати.

Велике значення, особливо в сучасних умовах, мають заняття з тактичної медицини, на яких військові медики Капиця Д., Маєвський Б.Ю., Ковальчук О.Ю., Кровіцький П.Л. передають здобувачам освіти свої знання з надання допомоги в бойових умовах. Капиця Д., Ковальчук О.Ю., Кровіцький П.Л. є випускниками нашого коледжу. Військові медки не тільки передають свій неоціненний досвід надання невідкладної допомоги з курсу бійця-рятувальника, який вони набули, захищаючи нашу Батьківщину, але й проводять велику виховну роботу, оскільки сам факт їхнього спілкування з нашими вихованцями, спілкування здобувачів освіти з реальними Героями, має величезний патріотичний вплив на студентську молодь.

Невід’ємною складовою підготовки спеціалістів у нашому навчальному закладі є виробнича і переддипломна практика здобувачів освіти, яка здійснюється відповідно до діючого Наказу МОЗ України за № 690 від 07.10.2005 р. “Про затвердження положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних та фармацевтичних закладів І – ІІ рівня акредитації.” Метою цих видів практики є оволодіння здобувачами освіти сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
Найбільший ефект в організації і проведенні виробничої та переддипломної практик досягається завдяки чіткому плануванню на весь навчальний рік, тісному контакту з органами охорони здоров’я, керівниками лікувально-профілактичних закладів, що дозволяє реалізувати взаємну відповідальність навчального закладу і лікувально-профілактичної установи за професійну підготовку майбутніх фельдшерів та медичних сестер та наблизити рівень підготовки медичних фахівців до світових стандартів.
Підсумком якості підготовки спеціалістів є проведення конкурсів “Кращий за професією” перед відправленням здобувачів освіти на переддипломну практику. Викладачі коледжу ретельно підбирають цікаву й змістовну форму проведення конкурсу “Кращий за професією”. Здобувачі освіти коледжу беруть участь у регіональних та Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності.

Однією із форм підвищення рівня своєї професійної майстерності є робота у клінічних гуртках. Участь у наукових дослідженнях відкриває у здобувачів освіти нові знання, розкриває творчі здібності, професійні якості майбутнього фахівця, породжує творчий підхід до організації своєї роботи. Студентський науковий гурток є позанавчальним заходом, який дозволяє набути і поглибити теоретичні та практичні навички із медицини. Досвідчені викладачі коледжу розробляють тематику пошукової та дослідницької роботи, спрямовують діяльність студентів на опрацювання рекомендованої літератури, проводять консультації, допомагають узагальнити і систематизувати отримані результати.
Ефективною формою практичної роботи із здобувачами освіти є залучення їх до волонтерської діяльності, де вони мають можливість під керівництвом викладачів коледжу, медичного персоналу Червоного Хреста та соціальних працівників допомагати важкохворим, проводити санітарно-освітню роботу, брати участь у просвітницьких акціях до Дня боротьби з раком, СНІДом, артеріальною гіпертензією, боротьби з інсультом, цукровим діабетом, для людей з вадами зору, де вони вимірюють АТ, визначають пульс, рівень цукру у крові за допомогою глюкометра, вимірюють гостроту зору і роздають рекомендації щодо профілактики захворювань.

Дієвою формою інтеграції співпраці коледжу з лікувально-профілактичними установами, довершення практичних знань викладачів – клініцистів, студентів старших курсів, відбувається на практичних конференціях, що проводяться на базі коледжу і присвячені досягненням в діагностиці та лікуванні найпоширеніших захворювань. В роботі конференцій беруть участь провідні спеціалісти в галузі охорони здоров’я, лікарі-практики.

Високою оцінкою роботи нашого закладу є хороші відгуки керівників лікувально-профілактичних закладів області про наших студентів-практикантів, випускників, які є безпосередніми замовниками медичних кадрів.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ЧМФК

.

НАКАЗИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Накази МОЗ з питань санітарно-протиепідемічного режиму

– НАКАЗ №722 від 28.03.2020 р. “Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)"
– НАКАЗ №504 від 19.03.2018 р. “Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги"
– НАКАЗ №1614 від 03.08.2021 р. “Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/ закладах надання соціальних послуг/ соціального захисту населення"
– НАКАЗ №230 від 04.02.2022 р."Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги “Коронавірусна хвороба (COVID-19)"
– НАКАЗ №1777 від 03.08.2020 р. “Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами"
– НАКАЗ №552 від 11.08.2014 р. “Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція,  передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я»
– НАКАЗ №2070 від 11.10.2019 р. “Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні та Переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень"
– НАКАЗ №955 від 05.11.2013 р. “Про затвердження нормативно- правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків"
НАКАЗ №1602 від 06.09.2022 р. “Про затвердження Змін до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

.