Предметна циклова комісія природничо-наукової підготовки

Голова циклової комісії – Яковенчук Ольга Тимофіївна, викладач фармакології, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист. Завідувач лабораторії фармакології.

Члени предметної циклової комісії:
Гадзіна Наталя Василівна – викладач охорони праці та безпеки життєдіяльності, викладач вищої категорії, викладач-методист, завідувач кабінету ОП та БЖД;
Трач Людмила Йосипівна – викладач мікробіології та фізіології людини, викладач вищої категорії, завідувач лабораторії мікробіології;
Уланівська Аліна Василівна – викладач психології та латинської мови, викладач першої категорії, завідувач кабінету латинської мови;
Худик Лариса Олександрівна – викладач біології та медичної біології, викладач вищої категорії, викладач-методист, завідувач кабінету біології та медичної біології;
Предметна циклова комісія працює над проблемою «Перспективи застосування технології розвитку критичного мислення під час викладання дисциплін природничо-наукової підготовки».

“Критичне мислення – це процес, за допомогою якого
розум опрацьовує інформацію з метою осягнення
або продукування ідей або розв’язання проблеми”.
Д.Х.Кларк

Для досягнення успіху в ХХІ столітті потрібні знання і вміння критично мислити, а також необхідна технічна кваліфікація, тому студенти повинні отримувати навички інформаційних технологій.
У процесі модернізації освіти критичне мислення та інформатизація виділяється в якості основних пріоритетів.
Сьогодні кожен викладач циклової комісії готує і проводить заняття з використанням нових інформаційних інтерактивних та комунікаційних технологій. Такі заняття наочні, інформативні, барвисті, інтерактивні, економлять час викладача і студентів.
Розвиток критичного мислення сприяє:
• поліпшенню якості навчання студентів;
• зміні в методах і організаційних формах роботи студентів;
• готовності і здатності студентів ефективно працювати в новому інформаційному середовищі;
• формуванню у студентів вміння вчитися, готовності і здатності продуктивно працювати в колективі, вирішувати завдання, взяті із реального життя.

Для того щоб формувати такі вміння на заняттях природничо-наукових дисциплін, викладачі свою педагогічну діяльність спрямовують на:
– використання форм та методів інноваційних технологій ;
– стимулювання студентів до самостійної діяльності ;
– залучення студентів до виконання завдань, які потребують використання додаткових джерел інформації ;
– підготовку інформаційних повідомлень, рефератів, міні-проектів ;
– формування навиків аналізувати інформацію, робити висновки, відстоювати власні висловлювання, думки;
– роботу над розробкою завдань різного рівня складності ;
– підготовку завдань творчого спрямування ;
– створення проблемних навчальних ситуацій ;
– організацію як індивідуальної роботи, так і в малих групах, у парах, в групах тощо.
Члени методичної комісії використовують індивідуальний та диференційований підхід, ставлячи на меті допомогти кожному студенту розкрити власний потенціал, враховуючи мотиви і інтереси учіння студентів.
На лекційних заняттях закладають основу фундаментальних знань, що сприяє теоретичному збагаченню студентів.
З метою забезпечення контакту з аудиторією викладачі природничих предметів використовують різноманітні методи викладу: розповідь, пояснення, бесіда. Практикують подачу матеріалу не в готовому вигляді, а перед студентами ставлять проблеми для самостійного вирішення.
Розвитку самостійності мислення, саморозвитку та самовдосконалення сприяють випереджувальні індивідуальні та групові завдання.
Випереджувальні завдання носять різний характер – порівняльний, ознайомлювальний та творчий.
На лабораторних та практичних заняттях викладачі звертають увагу на формування самостійності студентів, використовуючи такі прийоми :
– організація роботи з навчальним матеріалом;
– робота над збором матеріалу з досліджуваної теми;
– аналіз практичних ситуацій;
– організація виконання індивідуальних завдань, розв’язання ситуаційних задач.
Уланівська А.В. – практичні заняття з онов латинської мови зі студентами спеціалізації «Лікувальна справа».
Викладач забезпечує умови для успішного навчання та виховання студентів, використовуючи різноманітні інтерактивні методи навчання: інтерактивні вправи «Знаю-хочу дізнатися-дізнався», «Словесний теніс», хвилинки «Цікаво знати».
Для активізації пізнавальної діяльності студентів вдало організовує самостійну практичну роботу, де студенти, працюючи в «малих групах», методом інтерактивної вправи «Навчаючи-вчуся» засвоюють різноманітні грецькі словотворчі елементи.
«Господарями» заняття є студенти, а викладач спрямовує їх діяльність в правильне русло, навчає, виправляє та підтримує атмосферу творчості та ініціативи.
З метою удосконалення навчальної діяльності студентів, члени ПЦК оптимально поєднують традиційні та інноваційні методи. З успіхом використовують інтерактивні вправи: «Робота в парах», «Навчаючи – вчуся», «Мікрофон», «Займи позицію», «Акваріум», «Мозковий штурм», «Фішбоун» та інші.
Тренінг — це розминка для душі, розуму і тіла, а також навчання та новий досвід.
В рамках проведення тижня ПЦК природничо – наукової підготовки викладач Уланівська А.В. проводила психологічні тренінги:
«Пізнай самого себе»
Мета: вчити студентів пізнавати свій внутрішній світ і світ ближнього; формувати адекватну самооцінку, виховувати самоповагу і повагу до інших; розвивати почуття відкритості та довіри; cприяти розвитку самоусвідомлення та самосприйняття особистості.
«Профілактика та подолання стресових станів»
Мета: підвищення психологічної грамотності, здійснення профілактики стресів перед ЗНО, формування в студентів орієнтації на збереження свого психічного здоров’я, тренування вмінь виражати свій емоційний стан, виявляти й усвідомлювати свої почуття та переживання людей які з тобою поруч, практикувати способи саморегуляції , досягати емоційної рівноваги.

Важливим компонентом сучасних занять є використання ІКТ. Викладачами циклу створений мультимедійний супровід до усіх лекційних занять підготовлені відеодосліди та відеозадачі.
Для втілення методичної проблеми та розширення кругозору у вивченні природничо-наукових дисциплін викладачі проводять позааудиторну роботу зі студентами : засідання предметних гуртків, організовують навчально-пошукову та науково-дослідницьку роботу студентів.
У предметній цикловій комісії працюють такі гуртки :
Анатомічний ( керівник Гречанюк О.В )
Фармакології ( керівник Яковенчук О.Т)
В центрі позааудиторної роботи є проведення тижня знань предметів циклу, де майбутні медики ознайомлюються з актуальними питаннями природничих дисциплін.

Цікаво проходять такі заходи :
• Інтелектуальні ігри («Брейн-ринг», фармакологічний ринг)
• Заняття самоврядування .
• Конкурси на кращого знавця предметів.
• Відеоконференції та відеожурнали “Видатні фармакологи України. Життя, наукова діяльність, відкриття”.
• Година спілкування « STOP- наркотик, NO- СНІД»
• Конкурс профілактичних та психологічних бюлетенів.
• Науково-теоретичні конференції: «Правила безпечної поведінки в природному та соціальному середовищі» та інші.
• Психологічні тренінги: «Як досягти успіху в професії», «Пізнай самого себе».
• Вікторина з історії розвитку фармакології “Ми – вам, Ви – нам”.

Таким чином робота предметної циклової комісії спрямована на підвищення культури педагогічної майстерності, активізацію творчого потенціалу викладачів, а особистісний підхід сприяє удосконаленню методів та прийомів навчання, які створюють умови для вивчення особистості студента, розвитку індивідуальних пізнавальних здібностей кожної молодої людини. Формують культуру життєдіяльності особистості, що є найвищою метою особистісно зорієнтованих технологій навчання.

“Освіта, що не вчить жити в сучасному світі, немає жодної цінності”
Р. Кіосакі