ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

     Циклові комісії – важливий структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчально-виховну та методичну роботу в коледжі відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», Положення про організацію освітнього процесу в ЧМФК, Статуту коледжу.

У навчальному закладі працює сім циклових комісій та методичне об’єднання кураторів академічних груп:
– комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
– комісія загальноосвітніх дисциплін
– комісія природничо-наукової підготовки
– комісія професійної і практичної підготовки терапевтичного циклу
– комісія професійної і практичної підготовки хірургічного циклу
– комісія професійної і практичної підготовки педіатрії, акушерства і гінекології
– комісія професійної і практичної підготовки з вузьких спеціальностей.

Очолюють їх досвідчені та творчі викладачі, які приділяють велику увагу вивченню та впровадженню форм та методів інноваційних технологій, використанню різноманітних форм контролю знань та умінь здобувачів
освіти як в очному так і дистанційному форматі навчання.

Зміст роботи циклових комісій визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом, і здійснюється за такими напрямами:
• забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
• розгляд, обговорення та затвердження планів роботи циклової комісії, навчальних програм, робочих навчальних програм, навчальних планів, робочих навчальних планів, індивідуальних робочих планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів (лабораторій), предметних гуртків та іншої документації, необхідної для проведення навчального процесу;
• поповнення навчально-методичних комплексів;
• розробка й обговорення навчально-методичних комплексів дисциплін;
• розробка, внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін;
• розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
• розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практик;
• розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;
• розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних і інноваційних технологій у навчальному процесі;
• розгляд та обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, складання на них відгуків, рецензій;
• підготовка, розгляд та обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державної атестації студентів, завдань для контрольних комплексних робіт та інших матеріалів для контролю знань студентів:
• проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання;
• контроль та аналіз знань студентів, контроль за виконанням викладачами вимог до оцінювання навчальних досягнень студентів;
• підготовка характеристик та пропозицій щодо атестації педагогічних працівників;
• підготовка необхідної документації щодо акредитації відповідних спеціальностей;
• надання допомоги викладачам – початківцям;
• керівництво науково – дослідною роботою студентів;
• організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
• організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
• організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
• проведення профорієнтаційної роботи;
• організація підвищення кваліфікації викладачів;
• проведення виховній роботи з студентами;
• підготовка звіту про роботу циклової комісії за навчальний рік та пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

Основними завданнями викладачів циклових комісій є розгляд питань професіональної підготовки студентів, інформаційного забезпечення навчального процесу; впровадження інноваційних методів навчання; затвердження планів проведення конференцій та виставок; проведення внутрішнього навчального контролю (готовності викладачів до теоретичних та практичних занять, контроль за взаємовідвідуванням викладачів циклу, за використанням в навчальному процесі сучасної медичної літератури тощо).
    Викладачі ЦК постійно працюють над підвищенням педагогічної майстерності, ведуть науково-дослідну роботу, беруть участь у конференціях різного рівня.
Результати досвіду та системи роботи циклових комісій презентуються на розширених засіданнях ЦК, засіданнях педагогічної ради тощо.

Вся методична робота циклових комісій підпорядкована основному завданню – підвищенню якості підготовки медичних спеціалістів фахової передвищої освіти у нових соціально-економічних умовах, формування умінь вирішувати професійні завдання в складних соціально-економічних умовах сьогодення.

Все це свідчить про те, що в коледжі створена творча атмосфера для професійного зростання викладачів. А їх професійні досягнення підкреслюють рівень їх можливостей по створенню комфортних умов для навчання і виховання студентів , забезпечення високого рівня професійної підготовки, розвитку їх творчості та формування особистісних якостей.