ВИХОВНА РОБОТА

Виховання – це не поєднання
заходів і прийомів, а мудре
спілкування дорослого із
живою душею дитини.
Василь Сухомлинський

Виховна робота є невід’ємною складовою освітнього процесу в коледжі.
Це цілісний процес розвитку особистості, в якому реалізуються потреби здобувачів освіти і держави в національно-патріотичному, інтелектуально-духовному, громадянсько-правовому, моральному, екологічному, естетичному, трудовому та фізичному вихованні майбутніх представників української еліти, забезпечується формування професійної спрямованості, гуманності, активності в саморозвитку, креативності, громадянськості, широкого культурного кругозору.
Основними формами виховної роботи із здобувачами освіти  є:
• виховання під час навчальних занять та виховних годин;
• позааудиторна та індивідуальна робота;
• заняття в спортивних секціях, творчих колективах, клубах за інтересами;
• участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів, акцій;
• робота в органах студентського самоврядування;
• виховна робота в гуртожитку.
Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами:
•національно-патріотичне виховання;
•адаптація студентів нового набору;
•превентивне та правове виховання;
•морально-етичне виховання;
•екологічне виховання;
•художньо-естетичне виховання;
•трудове виховання та виховання любові до обраної професії;
•сімейно-родинне виховання;
•фізично-оздоровче виховання.
Основні завдання виховної роботи:
•забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;
•виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
•сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
•формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
•формування мовної культури,  оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;
•відновлення і вшанування національної пам’яті;
•ствердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброзичливостей;
•формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
•відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;
•забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психологічного та духовного здоров’я;
•виховання у студентів бережного економного ставлення до державного майна;
•забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб та почуттів;
•вироблення екологічної культури, розуміння необхідності гармонії її відносин із природою;
•забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;
•формування у студентів потреби вести здоровий спосіб життя, позбуватися шкідливих звичок.
Виховний простір ЧМФК – це велике розмаїття форм та методів залучення молоді до активного формування професійних рис майбутнього медика, підготовки його до життя, виховання творчої особистості, зорієнтованої на загальнолюдські цінності і високий професіоналізм, що забезпечує фахову мобільність та конкурентноспроможність на ринку праці: це і зустрічі з представниками сфери охорони здоров’я, правоохоронних органів, учасниками ООС, волонтерами, студентські конференції, бесіди, диспути, тематичні вечори, години відвертих спілкувань, години цікавих повідомлень, а також розважальні програми, квести, конкурси, інформаційно – просвітницькі акції, акції милосердя тощо.
В умовах дистанційного навчання, ми, дотримуючись плану виховної роботи – змінили формат проведення заходів. Це онлайн – бесіди, онлайн – дискусії, індивідуальні проекти, обговорення відео, презентацій, рефератів; участь студентів у фотофлешмобах та відеофлешмобах, створення та висвітлення відеопривітань, відеороликів до знаменних подій та медичних дат в соціальних мережах Facebook та Instagram.
В коледжі створюються умови для повного розкриття творчого потенціалу молоді, розкриття їх здібностей і обдарувань, прищеплення кращих моральних якостей. Особливе місце в системі цієї роботи займає розвиток студентського самоврядування, що дає змогу формувати атмосферу співробітництва педагогічного та студентського колективів. Плідно працює танцювальна студія «Феєрія» («Народний аматорський танцювальний колектив»), вокальна студія «Гармонія», волонтерський загін «Милосердя», правовий клуб «Закон і ми», а також спортивні секції (волейбольна, баскетбольна, настільного тенісу, шаховий клуб), для яких створена необхідна спортивна база, укомплектована необхідним інвентарем та обладнанням.

Нормативно-правове забезпечення виховного процесу

– Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України.  Наказ N 641 від 16 червня 2015 року 

– Указ Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання»

– Указ Президента України “Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"

– Указ Президента України “Про День Гідності та Свободи"

– Указ Президента України “Про День Соборності України"

– Указ Президента України “Про День захисника України"

– Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності"

– Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення»

– Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя»

– Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних організацій»

– Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 19.08.2014 № 564/836/945/577 “Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення"

– Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.04.2016 № 405 “Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року"

– Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-362 “Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

Концепція виховної роботи в Чемеровецькому медичному фаховому коледжі на 2022-2026 роки

План виховної роботи Чемеровецького медичного фахового коледжу на 2023-2024н.р.

Методоб`єднання кураторів академгруп

Методичне об’єднання кураторів академгруп та вихователів гуртожитку Чемеровецького медичного фахового коледжу відіграє важливу роль у системі керування виховним процесом, оскільки координує науково-методичну та організаційну роботу тих, хто безпосередньо здійснює виховний вплив на здобувачів освіти. Основною метою діяльності методичного об’єднання є вдосконалення форм та методів виховання через підвищення майстерності кураторів та вихователів (до його складу входять 11кураторів та 2 виховательки гуртожитку). Очолює роботу методоб’єднання Людмила Цнота, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 9 членів метод’обєднання також є викладачами вищої кваліфікаційної категорії і мають великий досвід практичної роботи у якості кураторів академгруп. Двоє членів методоб’єднання є кураторами-початківцями.
Методичне об’єднання здійснює:
– розробку та втілення в життя заходів, спрямованих на покращення успішності та якості підготовки фахівців;
– впровадження інноваційних форм та методів організації позааудиторної роботи для формування всебічно розвиненої соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації;
– організацію тренінгів, круглих столів, семінарів, на яких куратори академгруп та вихователі одержують інформацію про інноваційні форми та методи виховної діяльності, нові тенденції у вітчизняній та світовій педагогічній науці, новітні виховні технології, а також вікові особливості здобувачів освіти, освоюють методи діагностики індивідуальних якостей та інтересів студентів, нові шляхи та підходи у сфері психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти;
– розробку пам’яток та методичних рекомендацій на допомогу кураторові.
При плануванні роботи методоб’єднання велика увага приділяється питанням підвищення теоретичного, навчально-методичного рівня підготовки кураторів академічних груп із питань педагогіки та вікової психології. Це необхідно для забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації здобувачів освіти.
Чільне місце в системі роботи методоб’єднання займає вивчення, узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи кураторів. На засіданнях, що проводяться щомісячно, здійснюється обговорення соціально-педагогічних програм кураторів, семестрових планів виховної роботи, методрозробок виховних заходів. З метою вивчення і поширення такого досвіду створюються творчі групи педагогів, які збирають та узагальнюють матеріали, що демонструють індивідуальний педагогічний почерк куратора чи вихователя, якомога повно розкривають надбання скарбнички його педагогічної майстерності. Саме члени методоб’єднання спільно із завідувачками відділень здійснюють оцінку роботи куратора та скеровують адміністрації коледжу подання та пропозицій щодо заохочення найкращих кураторів навчальних груп, а також формують свої рекомендації атестаційній комісії під час чергових атестацій педагогічних кадрів. Традиційними у діяльності методоб’єднання стали презентації портфоліо кураторів академгруп та вихователів гуртожиткуВ сучасних умовах методоб’єднання кураторів академгруп приділяє велику увагу проблемі використання у виховній роботі інформаційно-комунікаційних технологій, які надають широкі можливості для реалізації різних проектів, забезпечують наочність, можливість отримати великий об’єм інформації за малий проміжок часу, доступність. Нове покоління здобувачів освіти активно входить у сферу мультимедіа-технологій, тому методоб’єднання кураторів ставить за мету озброїти педагогів (кураторів та вихователів) знаннями та навичками, необхідними для того, аби ефективно їх використовувати у виховній діяльності.
В умовах воєнного стану особливо зросла роль психологічного супроводу учасників освітнього процесу. Саме тому на засідання методоб’єднання виноситься обговорення таких проблем, як «Принципи та правила надання першої психологічної допомоги», «Психологічні аспекти організації дистанційного навчання», «Як підтримувати ресурсний стан в умовах війни» та інші. В цьому плані важливою є співпраця членів методоб’єднання та практичного психолога.
Для координації роботи усіх суб’єктів виховної діяльності у коледжі на засідання методоб’єднання при потребі запрошуються представники адміністрації, ради студентського самоврядування, практичний психолог, керівники предметних гуртків та колективів аматорського мистецтва, спортивних секцій тощо.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КУРАТОРІВ АКАДЕМГРУП ЧМФК
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ЧМФК
ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КУРАТОРІВ АКАДЕМГРУП ЧМФК