АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності коледжу. Досвід багатьох навчальних закладів свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (частина І ст.50 “Закону України про освіту") .

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.
Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.
Завдання атестації: сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання професійних знань викладачів, методики викладання та виховання. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення його успіхів у справі навчання та виховання студентів.
Умовою атестації педагогічного працівника є обов’язкове проходження ним у міжатестаційний період  підвищення кваліфікації у порядку визначеному законодавством.
Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011, Наказом МОН України №1135 від 08.08.2013).

Атестація – одне з найскладніших і найважливіших управлінських та методичних питань коледжу. Її безпосередніми організаторами і керівниками в коледжі є директор та його заступник. Як правило, роботу, пов’язану з атестацією педагогічних працівників, згідно з розподілом функціональних обов’язків, організовують і проводять заступник директора з навчальної роботи та методист. Їх обов’язком перш за все є створення у коледжі системи атестаційної роботи.
Отже, атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за умови включення її, з одного боку, в систему управлінської діяльності та, з іншого боку, в систему методичної роботи, спрямованої на забезпечення розвитку творчої ініціативи, підвищення рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці.

У ході підготовки та проведення атестації педагогічних працівників доцільно дотримуватися наступних положень:
– Підготовка, проведення атестації, а також її результати повинні бути спрямовані на утвердження високої ролі викладача, на підвищення його авторитету в колективі коледжу, серед студентів та їх батьків.
– Усі нормативні документи, інформація про атестацію, її форми, види, кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників, зразки атестаційної документації мають бути доступними для викладачів, що атестуються. З порядком і терміном проведення атестаційної експертизи викладача слід ознайомити заздалегідь.
– Робота атестаційних комісій повинна бути спрямована на виявлення успіхів і прорахунків у педагогічній діяльності, які виявляються у розумінні викладачем мети освіти на сучасному етапі.
– Атестація педагогічного працівника розглядається як процес що триває протягом навчального року і має три складові: аналітичну, організаційну, методичну.
– За кожною складовою атестаційного процесу повинен здійснюватися всебічний моніторинг. Моніторингові дослідження під час підготовки та проведення атестації педагогічних працівників мають значення у формуванні системності атестації, об’єктивності її проведення, необхідності відповідних коригувань.

Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників

 Переважна більшість запитань, які виникають у процесі атестації, урегульовано чинним Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10.2010 р. за № 1255/18550 (зі змінами, далі — Типове положення). Однак питання проведення атестації педагогічних працівників коледжу регулюють ще й інші нормативно-правові акти.
Кодекс законів про працю України (ст. 40,41,96).
Закони України:
• “Про освіту” (ст. 54-58);
• “Про фахову передвищу освіту”

Постанови Кабінету Міністрів України:
• від 14.06.2000 р. №963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”;
Накази МОН  України:
• Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;
• Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473 “Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;
• Наказ Міністерства освіти і науки від 08.08.2013р. №1135 “Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;
• Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2011 р. №216 “Про делегування повноважень щодо атестації педагогічних працівників”;
Листи МОН  України:
• від 10.09.2013 р. № 1/9-617 “Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
• від 25.10.2012 р. № 1/9-779 “Щодо атестації педагогічних працівників”;
• від 06.01.2011 р. № 1 /9-6 “Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;
• від 26.01.2011 р. № 1/9-44 “Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;

Накази Департаменту освіти, науки, молоді і спорту Хмельницької ОДА:

•  від 09.09.2022 р. № 383-од “Про атестацію педагогічних працівників закладів освіти області у 2022-2023 н.р."

Атестація - крок за кроком

Атестація педагогічних працівників 2022-2023

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою активізації їх професійної діяльності, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня фахової майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу і авторитету викладацької праці та забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
Базовим документом, який регламентує порядок атестації педагогічних працівників  є Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473, що зареєстровано у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 14/20327. Та змінами до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013р № 1135, що зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 р. за № 1417/23949 та  Положення про атестацію педагогічних працівників ЧМФК.

Алгоритм проведення атестації
Накази

“Про створення атестаційної комісії у 2022-2023 н.р."

“Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників коледжу в 2022-2023 н.р."

Про проведення атестації педагогічних працівників коледжу в 2022-2023н.р.

Графіки

“Графік проведення атестації педагогічних працівників ЧМФК на 2022-2023 н.р."

Розподіл членів атестаційної комісії, щодо вивчення професійної діяльності педагогічних працівників, які атестуються

Дорожня карта “Організація методичного супроводу викладачів, які атестуються"
Орієнтовний алгоритм дій викладача, який атестується

Атестаційна комісія 2022-2023 н.р.

Атестаційна комісія створюється у коледжі наказом директора.
Атестаційна комісія має право:
1) атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді;
2) присвоювати кваліфікаційні категорії “спеціаліст", “спеціаліст другої категорії", “спеціаліст першої категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям);
3) порушувати клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії" (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії") та про присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням).

План роботи атестаційної комісії на 2022-2023 н.р.
Графік  роботи атестаційної комісії на 2022-2023 н.р.
Функціональні обов´язки членів атестаційної комісії

Звіт про атестацію педагогічних працівників у 2022/2023 р.

Цифрові показники за підсумками атестації у 2021/2022 н.р.