ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

Метою державної атестації студента є визначення фактичної відповідності його підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією (ДЕК) після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні. ДЕК оцінює рівень науково-теоретичної і практичної підготовки випускників, вирішує питання про здобуття певного освітнього рівня, присвоєння відповідної кваліфікації та видачу документа про фахову передвищу освіту.
Державна комісія створюється щорічно для кожної спеціальності і діє протягом календарного року. Залежно від кількості випускників може створюватися декілька ДЕК з напряму (спеціальності) або об’єднана комісія для споріднених спеціальностей.
До державної атестації допускаються студенти, які успішно виконали всі вимоги навчального плану зі спеціальності (напряму) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та не мають академічної та фінансової заборгованості.
Результати складання державного екзамену визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Рішення державної комісії про оцінювання рівня підготовки студентів, а також про присвоєння студентам-випускникам кваліфікації та видачу їм державних документів про фахову передвищу освіту приймається державною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні.
Студенту, який успішно склав державні екзамени, рішенням державної комісії присвоюється відповідна кваліфікація і видається державний документ про освіту.
Документ про освіту з відзнакою видається студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75% усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом за весь термін навчання і склав державний екзамен з оцінкою «відмінно».
Студент, який не склав державний екзамен, або не з’явився на державний екзамен без поважних причин, відраховується з навчального закладу як такий, що виконав навчальний план, але не пройшов державної атестації. Повторно скласти державну атестацію дозволяється на контрактній основі в наступні терміни роботи державної комісії протягом трьох років після закінчення курсу теоретичної та практичної підготовки.
Студентам, які не складали державний екзамен з поважної, документально підтвердженої причини, директором може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії, але не більше, ніж на один рік.

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 223 Медсестринство Лікувальна справа

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 223 Медсестринство Сестринська справа