АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Метою атестації є встановлення фактичної відповідності рівня та обсягу засвоєних здобувачами освіти знань, умінь, інших компетентностей вимогам освітньо-професійної програми, проводиться після виконання навчального плану підготовки за освітньо- професійним ступенем фахового молодшого бакалавра в повному обсязі (закінчення курсу теоретичного навчання та практичної підготовки) ЧМФК спеціальності 223 Медсестринство освітньо-професійної програми «Сестринська справа», «Лікувальна справа».
Термін проведення атестації здобувачів освіти визначається навчальним планом підготовки фахівців та графіком освітнього процесу.
Форма атестації встановлюється освітньо-професійною програмою «Сестринська справа» спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я та передбачає складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ).
Єдиний державний кваліфікаційний іспит є засобом з об’єктивного контролю якості фахової підготовки здобувачів освіти, метою якого є вимірювання та оцінювання результатів навчання, досягнутих здобувачем освіти за підсумками опанування освітньо-професійної програми.
Кваліфікаційний іспит є обов’язковим компонентом індивідуального навчального плану здобувача освіти. Здобувач освіти допускається до складання кваліфікаційного іспиту за умови відсутності в нього академічної заборгованості.
ЄДКІ складається з тестового іспиту та практично-орієнтованого іспиту.
Тестовий іспит оцінює рівень професійних компетентностей з фахових дисциплін.
Практично-орієнтований іспит оцінює готовність здобувача освіти до провадження професійної діяльності шляхом демонстрування практичних компонентів професійної компетентності на реальних об’єктах або моделях.
Екзаменаційна комісія створюється щорічно у складі Голови екзаменаційної комісії і членів комісії та діє впродовж календарного року.
Здобувач освіти, який успішно пройшов атестацію, рішенням екзаменаційної комісії присвоюється освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти та здобуття певної кваліфікації.
Здобувач освіти, який отримав незадовільну оцінку під час складання практично-орієнтованого іспиту, вважається таким, що не виконав навчальний план і відраховуються з Коледжу, йому видається академічна довідка встановленого зразка.
Здобувачі освіти, які не склали єдиний державний кваліфікаційний іспит, можуть бути поновлені на навчання для здобуття ступеня фахової передвищої освіти за такою самою освітньо-професійною програмою для однократного повторного складання іспиту протягом трьох років після відрахування з Коледжу, але не більше одного разу за три роки.  Повторне складання іспиту проводиться за програмою та відповідно до умов проведення, що діють на дату його складання.
На підставі рішення ЕК видається наказ про випуск.

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 223 Медсестринство Лікувальна справа

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 223 Медсестринство Сестринська справа