Доступ до публічної інформації

Чемеровецький медичний фаховий коледж надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Положенням коледжу про надання публічної інформації.

Надання публічної інформації коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:
форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Запит на публічну інформацію
Від фізичної особи
Від юридичної особи
Від об’єднань громадян

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:
Україна, 31600, смт Чемерівці, вул. Центральна, 32
тел: (03859) 9-11-01
електронна пошта: med_chem@ukr.net

Внутрішні нормативно-правові документи

Правила внутрішнього трудового розпорядку ЧМФК

Правила внутрішнього розпорядку здобувачів освіти ЧМФК

Колективний договір

Стратегія розвитку ЧМФК на 2021-2026 рр.

Положення  про педагогічну раду

Положення про адміністративну раду

Положення про наглядову раду

План роботи ЧМФК на 2021-2022 рр.

Якість освіти

Нормативно-правове забезпечення якості освіти

Показники якості освіти

Структура моніторингу

Положення про політику у сфері якості ЧМФК

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Чемеровецькому медичному фаховому коледжі (ЧМФК)

Положення про моніторинг якості освіти та освітнього процесу в ЧМФК

Моніторингова карта якості освіти

Етапи проведення моніторингу

Циклограма моніторингового супроводу освітнього процесу

Програма моніторингових досліджень в ЧМФК

Інструментарій моніторингу

Результати моніторингу якості освіти

Положення про анкетування у ЧМФК

Кадровий склад коледжу (згідно з ліцензійними умовами)

У Чемеровецькому медичному фаховому коледжі здійснюється цілеспрямована і системна робота з добору та раціонального використання педагогічних кадрів. Навчальний заклад укомплектований педагогічними працівниками, які володіють відповідним фаховим рівнем, досвідом практичної та педагогічної роботи.
Освітній процес забезпечує 46 штатних викладачів (із них, вища категорія – 35 осіб, перша категорія – 6 осіб, друга категорія -2 особи, спеціаліст – 3 особи. Мають педагогічне звання “викладач-методист"- 21 особа, “старший викладач" – 5 осіб)  та 2 викладачів, які працюють за сумісництвом.
Важливим важелем підвищення рівня фахової та методичної майстерності є атестація педагогічних кадрів, яка здійснюється відповідно до Перспективного та Річного планів.
Якісні показники кадрового забезпечення  відображено на діаграмах.
Однією з глобальних цілей сталого розвитку, затверджених у 2015 році на саміті ООН, є забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх.
5 вересня 2017 року Верховною Радою України було прийнято новий Закон України «Про освіту», яким запроваджено нову систему підвищення кваліфікації, що передбачає збільшення та розширення можливостей педагогічних працівників для вдосконалення педагогічної майстерності та професійного зростання впродовж усього життя.
Міністерством освіти і науки України було розроблено новий Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800. Відповідно до Порядку та внутріколеджного Положення про підвищення кваліфікації викладачі, щорічно, шляхом використання різних форм та видів підвищення набувають нових та вдосконалюють раніше набуті компетентності у межах своєї професійної діяльності та галузі знань.

Кадрове забезпечення за спеціальністю 223 Медсестринство Сестринська справа

Кадрове забезпечення за спеціальністю 223 Медсестринство Лікувальна справа

Мова освітнього процесу

Мовою освітнього процесу в навчальному закладі відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України та Статуту коледжу є українська мова.

Окрім державної, вивчаються англійська, німецька мови (як навчальні дисципліни).

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»
Стаття 7. Мова освіти (РЕД.)
Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ»
Стаття 21. Державна мова у сфері освіти (РЕД.)
Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.
Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ»
Стаття 46. Мова освітнього процесу
Мовою освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти є державна мова. Засади мовної політики в закладах фахової передвищої освіти визначаються Законом України"Про освіту".
Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття фахової передвищої освіти державною мовою в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти.
Заклади фахової передвищої освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови.
Атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться державною мовою.

Умови доступності коледжу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Коледж забезпечує умови навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, які можуть самостійно пересуватися.

На виконання п.2 ст.30 Закону України «Про освіту», підпункту «Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами» при вході до коледжу та гуртожитку встановлено кнопку виклику, на рівні доступу сидячої людини, та пандус для людей з обмеженими фізичними можливостями. Доступ до приміщень коледжу для осіб з особливими освітніми потребами можливий тільки на І поверхах, а саме навчальний корпус та гуртожиток.

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення під час перебування на території ЧМФК