НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Цілісна система діяльності коледжу спрямована на реалізацію державних стандартів, успішне виконання навчальних планів і програм на основі впровадження в освітній процес сучасних навчальних технологій. Цю роботу організовує заступник директора з навчальної роботи, викладач-методист Похно С.В.

Організація і планування освітнього процесу в коледжі здійснюється у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», “Про фахову передвищу освіту", «Положення про організацію освітнього процесу», вимог освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик.
Освіта здобувачів освіти відповідає засадам науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, відповідності Конституції України, чинному законодавству.

Головними завданнями з підготовки фахівців є:
– задоволення потреб лікувально-профілактичних закладів області у висококваліфікованих фахівцях;
– оволодіння сучасними досягненнями медичної науки та практики, основами чинного трудового законодавства, нормативними документами;
– формування компетентнісного підходу в питаннях медичної етики та деонтології, веденні міжособового спілкування;
– оволодіння знаннями безпеки життєдіяльності та професійної діяльності;

У своїй роботі педагогічний колектив використовує сучасні досягнення медичної науки і практичний досвід закладів охорони здоров’я Хмельницької області та України.

Освітній процес у коледжі забезпечений:
– освітньо-кваліфікаційними характеристиками, освітньо-професійними програмами згідно галузевих стандартів підготовки молодших спеціалістів, затверджених Мiнiстерством освiти i науки України,
– робочими навчальними планами, що відповідають примірним навчальним планам підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 223 “Медсестринство" освітньо-професійних програм  «Сестринська справа» та  «Лікувальна справа»;
– програмами навчальних дисциплін, які відповідають змісту підготовки фахівців та відповідному розподілу навчального часу.

Педагогічний колектив коледжу спрямовує свої зусилля на розробку сучасної методології освіти, не втрачаючи при цьому міцного національного ґрунту, що сприяє формуванню професійних компетенцій, які були б конкурентноспроможними на національному ринку праці.

Освітній  процес в коледжі здійснюється у таких формах:
– навчальні заняття;
– виконання індивідуальних завдань;
– самостійна робота здобувачів освіти;
– практична підготовка;
– контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять є лекція, практичне, лабораторне, семінарське заняття і консультація. В освітньому процесі використовуються сучасні інформаційні технології навчання, які сприяють формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку соціально-культурної сфери, організації праці в умовах ринкової економіки.

Плани роботи всіх структурних ланок інтегровані та узгоджені з основними завданнями роботи колективу на поточний навчальний рік. Вони відповідають вимогам часу щодо підготовки спеціалістів для системи охорони здоров’я.