ПЕДАГОГІЧНА РАДА КОЛЕДЖУ

Педагогічна рада є колегіальним органом управління Коледжу, склад якого щорічно затверджується наказом директора Коледжу.
Колегіальний орган управління Коледжу:
– визначає стратегію і перспективні напрями розвитку Коледжу;
– розглядає проєкт Статуту Коледжу, а також пропозиції щодо внесення змін до нього;
– визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
– погоджує за поданням директора Коледжу рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;
– за поданням директора Коледжу надає згоду на призначення завідувачів відділень та голів циклових комісій;
– затверджує положення про організацію освітнього процесу;
– затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про фахову передвищу освіту;
– обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
– приймає рішення або рекомендації з питань впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти;
– приймає рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;
– приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;
– приймає рішення або рекомендації з інших питань відповідно до законодавства та установчих документів Коледжу.
Засідання педагогічної ради проводяться за планом роботи, але не менше одного разу у два місяці. Порядок денний засідань педагогічної ради здійснюється згідно плану роботи на рік.
Рішення педагогічної ради Коледжу, прийняті відповідно до законодавства, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу і вводяться в дію наказами директора Коледжу.

Положення про педагогічну раду

.