СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма – Сестринська справа
Кваліфікація – сестра медична
Форма навчання – денна
Ліцензійний обсяг – 95 осіб
Обсяг державного замовлення – 35 осіб

Термін навчання:

Фінансування підготовки медичних сестер здійснюється за рахунок видатків місцевого бюджету (за державним замовленням) та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом ).
За роки існування коледж підготував 5383 медичних сестри для лікувально-профілактичних закладів області.
Завідувач відділення Задорожна Валентина Миколаївнавикладач медсестринства в педіатрії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Професія медичної сестри – складна й багатогранна. Вона поєднує в собі надзвичайну відповідальність і високий професіоналізм, лишаючись при цьому ледве помітною, але вкрай значущою. Саме медична сестра втрачає найбільше свого часу на перебування біля ліжка хворого, виконуючи всі призначення лікаря, не шкодуючи теплих, підбадьорливих слів для хворого. Їхні руки піднімають на ноги найтяжчих хворих, їхні серця вміщують неабияке терпіння, любов і співчуття до тих, кому нестерпно боляче пережити свої недуги і страждання близьких людей. У всі часи медичні сестри були і є зосередженням милосердя, їх так і називають-сестри милосердя. І мабуть, не випадково, що важка місія медичної сестри здебільшого лягає на тендітні жіночі плечі. Бо саме жіноче чутливе серце, добрі руки та велике терпіння так необхідні у цій професії.
Медична сестра реалізує свій професіоналізм у лікарнях, санаторіях, оздоровчих та реабілітаційних центрах, пологових будинках, диспансерах, амбулаторіях сімейної медицини, медичних пунктах шкіл, дитячих садків, первинних посадах постової, операційної, патронажної та медичної сестри центрів екстреної медичної допомоги.
Чемеровецький медичний коледж здійснює підготовку медичних сестер з 1963 року.
Спеціальність акредитована відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 01.03.2016р., Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.03.2016р. №43-л.
Робота завідувача відділення здійснюється відповідно до Положення про відділення.
Навчально-виховний процес на відділенні здійснюється у відповідності з директивно – нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України та на підставі діючих навчальних планів і забезпечується 46 викладачами. Серед них 35 – мають вищу категорію, 20 – викладач-методисти, 4 – старший викладач, 5 – першу категорію, 3 – другу категорію, 3 – спеціаліст.
Методична та навчально-виховна робота на відділенні забезпечується 7 цикловими комісіями.
Виконання навчального плану зі спеціальності «Сестринська справа» забезпечується 12 лекційними аудиторіями, 43 кабінетами доклінічної практики, 8 лабораторіями, тренажерним кабінетом, 10 навчальними кімнатами, що функціонують на базі Чемеровецької ЦРЛ, лекційною залою на 240 місць, створеною в поліклінічному відділенні лікарні.
Всі кабінети достатньо забезпечені інструментарієм, фантомами і муляжами, наочністю і предметами догляду за хворими, що забезпечує засвоєння практичних навичок та вмінь студентами коледжу, мають належний сучасний естетичний вигляд, вони систематично поповнюються відповідними нормативними документами, інформаційними методичними матеріалами, технікою, обладнанням, меблями.
Сучасна матеріально – технічна база та високий професійний рівень викладачів забезпечують якісну підготовку медсестер з врахуванням світових стандартів медсестринської освіти. Викладачі відділення «Сестринська справа» постійно працюють в ритмі часу, спрямовують свої зусилля на те, щоб студенти коледжу отримали максимум можливостей для реалізації прагнення стати справжнім фахівцем.
Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту, що включає стандартизований тестовий державний екзамен «Крок М» та практично-орієнтований екзамен з виставленням єдиної оцінки.
Керівники лікувально-профілактичних установ, де працюють випускники коледжу, зазначають, що підготовка медичних сестер відповідає держаним вимогам і стандартам, спеціалісти мають організаторські здібності, вміють приймати професійні рішення, самостійно розв’язувати виробничі, педагогічні, діагностичні, контролюючі і організаційні завдання, володіють комплексом знань з професійних дисциплін.
Завданням відділення «Сестринська справа» є підготовка спеціалістів, які органічно поєднують високий професіоналізм, гуманність та милосердя, комплексний всебічний догляд за пацієнтами і полегшення їх страждань, відновлення здоров’я і реабілітацію, сприяння зміцненню здоров’я і попередженню захворювань, готовність цілком віддати себе обраній професії.
На відділенні визначена чітка система студентського самоврядування у формі старостату. Старостат відділення об’єднує студентів і функціонує з метою забезпечення студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному підвищенню ефективності організації навчальної, наукової, виховної, культурно-масової і спортивної роботи серед студентів коледжу. Робота старостату організовується відповідно Положення про старостат. Старостат координує діяльність інших студентських об’єднань, члени якої організовують виховні години, дні здоров’я, беруть активну участь у щорічних благодійних акціях. У коледжі діє волонтерський загін «Милосердя» з надання допомоги людям похилого віку.
Таким чином, майбутні медичні сестри в стінах коледжу зростають не лише професійно, але й стають високоосвіченими людьми, носіями високої загальної культури з чіткою громадською позицією, прагненням до саморозвитку та самовдосконалення.
Перспективою розвитку навчально-виховного процесу на відділенні є покращення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, спрямованого на підвищення професійної кваліфікації спеціалістів з питань організації, медичної та адміністративно-господарської роботи в спеціалізованих відділеннях педіатричного, терапевтичного, хірургічного профілю, а також в системі сімейної медицини.

Положення про відділення "Сестринська справа"

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення спеціальності 223 Медсестринство Сестринська справа

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб які навчаються на відділенні "Сестринська справа" у 2023-2024 н.р.

План роботи відділення "Сестринська справа" на 2023-2024 н.р.

Список кураторів груп відділення "Сестринська справа"

Список старост груп відділення "Сестринська справа"